Popis služby:

Obec informuje o sociálnych službách, ktoré sú poskytované v obci

 

Typy informácií:

  • tabuľka kontaktov na organizačné jednotky poskytovateľov
  • zoznam sociálnych služieb poskytovaných obcou,
  • popis možnej pomoci v hmotnej núdzi,
  • opatera člena rodiny

 

Príklad:

 

Sociálne služby

V zmysle zákona č. 448 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Horná Dolná č. 1/2009 obec poskytuje nasledovné sociálne služby:

a, opatrovateľská služba

b, sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov

c, sociálna služba poskytovaná v zariadení núdzového bývania

d, denné centrum

 

a) Opatrovateľská služba :

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí (v domácnosti) fyzickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 Tlačivo žiadosti na stiahnutie: TU

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.00 h. Opatrovateľská služba sa v prípade, že žiadateľ je osamelý, nemá žiadnych príbuzných  poskytuje podľa potreby aj v čase od 15.00 h – 21.00 h, aj v sobotu, v nedeľu a vo sviatok do doby umiestnenia žiadateľa v zariadení pre seniorov alebo v inom zariadení sociálnych služieb.

Zoznam úkonov zabezpečovaných opatrovateľskou službou na stiahnutie: TU

Kontakt:

Obecný úrad Horná Dolná

Odbor školstva a sociálnych vecí

Mgr. Michaela Šimková – referent pre sociálne veci

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: michaela.simkova@hornadolna.sk

 

 

b) Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov :

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :

a)     dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo

b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie  o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu   žiadateľa.  Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a žiadosti o prijatie do Zariadenia pre seniorov sa podávajú na obecnom úrade.

Tlačivo žiadosti na stiahnutie: TU

Obec Horná Dolná zároveň vedie evidenciu žiadateľov o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov. Žiadatelia sú prijímaní do zariadenia pre seniorov na základe IS č. 21 o postupe o prijímaní občanov do ZSS.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Horná Dolná podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Prílohou k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho majetku. Poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Kontakt:

Zariadenie pre seniorov Horná Dolná

Mgr. Peter Voľný – sociálny pracovník

Ulica: Novoveská 24

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: zss@hornadolna.sk

 

c) Sociálna služba poskytovaná v zariadení núdzového bývania :

V zariadení núdzového bývania  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi  alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo  nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie,  alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.  Za vážny dôvod sa považuje najmä : živelná pohroma, požiar, ekologická alebo priemyselná havária.

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje:

a)  ubytovanie na určitý čas,

b)  sociálne poradenstvo,

c)  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárajú sa podmienky  na:

a)  prípravu stravy, výdaj stravy a potravín,

b) vykonávanie nevyhnutnej základnej  osobnej hygieny,

c)  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

d)  záujmovú činnosť.

Tlačivá na stiahnutie: TU

Kontakt:

Náruč, nezisková organizácia

Ing. Teodor Matúš - riaditeľ

Ulica: Jégého 53

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

 

d) Denné centrum :

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,

b)     zabezpečuje záujmová činnosť.

V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).

Kontakt:

Denné centrum Štúrova

Ing. Michal Dvorčák

Ulica: Štúrova 15

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

Popis služby:

Obec informuje o sociálnych zariadeniach na svojom území

 

Typy informácií:

Informácia o sociálnom zariadení musí obsahovať minimálne atribúty - názov, adresa, kontaktné údaje. V detailnom pohľade ešte ďalšie podrobné informácie.

 

Príklad:

 

Zoznam sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby v obci Horná Dolná:

 

Zariadenie pre seniorov Horná Dolná

V zariadení pre seniorov Horná Dolná sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá :

a)     dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo

b)     fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie  o  odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

 

Kontakt:

Mgr. Peter Voľný – sociálny pracovník

Ulica: Novoveská 24

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: zss@hornadolna.sk

viac info tu: www.zsshornadolna.sk

 

Náruč, nezisková organizácia

V zariadení núdzového bývania Náruč sa poskytuje:

a)  ubytovanie na určitý čas,

b)  sociálne poradenstvo,

c)  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárajú sa podmienky  na:

a)  prípravu stravy, výdaj stravy a potravín,

b) vykonávanie nevyhnutnej základnej  osobnej hygieny,

c)  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

d)  záujmovú činnosť.

 

Kontakt:

Ing. Teodor Matúš - riaditeľ

Ulica: Jégého 53

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

viac info tu: www.narucno.sk

 

Denné centrum Štúrova

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa :

a)     poskytuje sociálne poradenstvo,

b)     zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Kontakt:

Ing. Michal Dvorčák

Ulica: Štúrova 15

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

viac info tu: www.dennecentrumhd.sk