Popis služby:

Obec informuje verejnosť o stravovaní v zariadeniach v materských a základných školách. Uvádza popis a aktuality týkajúce sa tejto oblasti. 

 

Typy informácií:

  • zoznam zariadení školského stravovania pri jednotlivých materských a základných školách,
  • spôsob organizácie a prevádzky,
  • výstupy z kontrol kvality podávaných jedál,
  • materiálno-technické zabezpečenie školských jedální,
  • podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch.

 

Príklad:

Školská jedáleň pri:

MŠ Horná 28

MŠ Dolná 87

ZŠ Horná 16

ZUŠ Horná Dolná, Sládkovičova 5

 

 

Školská jedáleň ZŠ Horná

Ulica: Horná 16

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: jedalenzs.horna@hornadolna.sk

Riaditeľka: Ing. Jana Hladná

 

Školská jedáleň pri ZŠ Horná je účelovým zariadením, ktoré je súčasťou školy s právnou subjektivitou, poskytuje uzavretý typ stravovania, jedáleň je v prevádzke od 1. septembra 1996. Kapacita kuchyne je 500 obedov, počet miest v jedálni je 130, počet zamestnancov ŠJ 4 + vedúca zariadenia školského stravovania.

Stravovanie je poskytované predovšetkým pre žiakov ZŠ Horná, ale aj pre zamestnancov ZŠ a pre obyvateľov obce Horná Dolná na základe zápisného lístku, ktorý je možné vyzdvihnúť si v školskej jedálni.

Jedálny lístok sa zostavuje jeden týždeň vopred v zmysle dodržiavania hygienických predpisov a materiálno-spotrebných noriem.
Pri zostavovaní jedálneho lístka je kladený dôraz na zloženie nutričnej hodnoty stravy, vyváženosť jednotlivých potravín, ale aj na obľúbenosť niektorých jedál u detí aj dospelých.

 

Cena obeda:

  1. bežné menu 1,59€
  2. dietna stava 2,09€
  3. bezlepková strava 2,09€

 

Organizácia režimu stravovania:

Výdaj obedov od 11:45 – 13:45

 

Stravovanie iných dospelých stravníkov:

Dospelí stravníci majú označené stoly kde môžu obedovať a sú od ostatných odčlenení informačnými tabuľami.

 

Dispozičné riešenie prevádzky:

Podlažie: vlastná vývarovňa, umyváreň, prípravovňa surového mäsa, sklad zeleniny, mrazieranský box

Poschodie: výdajňa obedov, sklad bieleho riadu, umyváreň bieleho riadu, jedáleň + šatňa

V jedálni je k dispozícii automat na teplé nápoje a automat na cukrovinky a chladené nápoje.