Oznamy
Zber nefunkčných elektrospotrebičov dňa 03.05.2022
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022
Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce na rok 2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Vojtovce - zvolanie zasadnutia
SODB 2021
Úradná tabuľa
Uznesenie zo zasadnutia OZ 23.02.2023, voľba Hlavného kontrolóra obce
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. a II. polrok 2023
Zmluva s mestom Stropkov ako zriaďovateľom základných škôl mesta Stropkov, o voľnočasových aktivít detí v CVČ na školách
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
Potvrdenie Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Verejná vyhláška Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov (Ďalej len "ZUNP") v obvode pozemkových úprav Vojtovce
Zmluva s SLUŽBA mestský podnik Stropkov o vývoze OTK
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 31.12.2022
Zápisnica zasadnutia OZ z 31.12.2022

Odkaz na stranku https://www.naturpack.sk/